Algemene voorwaarden

Klik op de onderstaande link om onze algemene voorwaarden te downloaden:

ALGEMENE VOORWAARDEN CARE-INSIGHT
2 februari 2017

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, leveringen en diensten waarbij Care-Insight partij is, zulks ongeacht of door derde(n) andere Algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. Laatstgenoemde voorwaarden worden reeds nu voor alsdan geacht expliciet te zijn verworpen.
1.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Care-Insight en Opdrachtgever, ook indien bedoelde (rechts)handelingen (nog) niet mochten leiden tot, of (nog) niet in verband staan met, een Overeenkomst.
1.3. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Care-Insight, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, onder het inschrijvingsnummer 67868320 ;
2. Opdrachtgever: de partij die de opdracht aan Care-Insight geeft in de hoedanigheid van Opdrachtnemer;
3. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Care-Insight tot stand komt, elke wijziging en aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
4. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, testapparatuur die door Care-Insight wordt gebruikt bij de uitvoering van haar dienstverlenende werkzaamheden, en alle (overige) resultaten van dienstverlening;
5. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoedanigheid ook, (dienstverlening, aanneming van werk, uitlening van personeel, enz.), die Care-Insight ter uitvoering van de Overeenkomst voor Opdrachtgever verricht.

 

ARTIKEL 2 INHOUD OVEREENKOMST
2.1. De inhoud van de Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door hetgeen partijen daaromtrent schriftelijk overeenkomen. Mondelinge toezeggingen binden geen der partijen.

 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN, EN OPGAVEN EN AANDUIDINGEN VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN
3.1. Een aanbieding c.q. prijsopgaaf (offerte) gedaan door Care-Insight bindt haar niet, maar is uitsluitend op te vatten als het doen van een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door Opdrachtgever.
3.2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Care-Insight een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt, of daaraan uitvoering heeft gegeven, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Care-Insight de opdracht van Opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Care-Insight voorafgaande aan het sluiten van de Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever diensten verleent c.q. prestaties levert en nog geen overeenstemming tussen
Opdrachtgever en Care-Insight is bereikt over de prijs en overige voorwaarden voor deze diensten c.q. prestaties, is Opdrachtgever gehouden daarvoor overeenkomstig de geldende tarieven te betalen.
3.3. Alle opgaven van getallen, aantallen, maten, en of andere aanduidingen worden met zorg door Care-Insight gedaan, maar Care-Insight kan er niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde opgaven dan wel aantallen zodanig afwijken dat Opdrachtgever niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, echter uitsluitend voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

 

ARTIKEL 4 PRIJS
4.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
4.2. Indien de overeengekomen prijs is gebaseerd op aantallen en/of hoeveelheden, die rechtstreeks verband houden met de te verrichten diensten, en bij de verwerking blijkt dat deze grootheden afwijken van hetgeen is overeengekomen, is Care-Insight gerechtigd de prijs naar rato aan te passen.
4.3. Indien de overeengekomen prijs is gebaseerd op een tarief per uur en de feitelijke bezettingsduur afwijkt van hetgeen partijen zijn overeengekomen, is Care-Insight gerechtigd de prijs naar rato aan te passen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
4.4. In de gevallen genoemd onder 4.2. en 4.3. wordt de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld onder toezending van een specificatie.
4.5. Care-Insight behoudt zich het recht voor de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen, indien ontwikkelingen in het prijspeil en andere factoren – zoals onder meer doch niet uitsluitend inkoopprijzen, heffingen of belasting, verzekeringstarieven – die op de prijs van invloed zijn daartoe naar haar inzicht aanleiding geven. Voorgenomen prijswijzigingen worden schriftelijk aan de Opdrachtgever meegedeeld.
4.6. In gevallen van een prijsverhoging tot een percentage gelijk aan de stijging van het prijsindexcijfer gezinsconsumptie, zoals gepubliceerd door het CBS, zal geen grond aanwezig zijn tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever. Indien Care-Insight een hogere tariefsaanpassing voorstelt, zal de verhoging van het tarief met het gedeelte dat het genoemde indexcijfer te boven gaat, niet eerder kunnen ingaan dan na verloop van zestig dagen nadat Care-Insight Gebruiker schriftelijk van haar voorstel in kennis heeft gesteld. Alsdan heeft Opdrachtgever het recht binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen tegen de dag waarop de hier bedoelde extra tariefverhoging zou ingaan. Indien Gebruiker de Overeenkomst niet of niet tijdig opzegt, wordt hij geacht de extra tariefsverhoging te hebben geaccepteerd.

 

ARTIKEL 5 FACTURERING EN BETALING
5.1. Facturering vindt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – plaats als volgt:
– Bij duurovereenkomsten maandelijks en vooraf;
– Bij overige werkzaamheden per 14 dagen en achteraf.
5.2. Betaling geschiedt in Euro’s.
5.3. Betaling geschiedt zonder korting, compensatie of opschorting.
5.4. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien integrale betaling binnen deze termijn achterwege blijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
5.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever terstond een vertragingsrente verschuldigd die overeenkomt met de geldende wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt ter zake als een gehele maand.
5.6. Telkens na afloop van de maand wordt het bedrag waarover rente wordt berekend vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
5.7. Tevens is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding aan Care-Insight van alle (buiten)gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de vordering met een minimum van EUR. 75,00 administratiekosten.
5.8. Indien Opdrachtgever de inhoud van een door Care-Insight gestuurde factuur betwist, dient Opdrachtgever Care-Insight daarvan uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk op de hoogte te stellen en deze betwisting gedocumenteerd te motiveren.
5.9. Bij het verlenen van enige vorm van uitstel van betaling door Care-Insight aan Opdrachtgever geldt de nieuwe termijn als een fatale termijn, zoals bedoeld in artikel 5.4.

 

ARTIKEL 6 OPZEGGING
6.1. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van het kalenderjaar, dan wel tegen het einde van de overeengekomen duur, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Indien de voor de opzegging geldende regels niet (volledig) in acht genomen zijn, wordt de opzegging geacht niet te zijn geschied en wordt het contract stilzwijgend verlengd met dezelfde periode en tegen dezelfde voorwaarden.
6.2. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder van de partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten onverwijld aan de andere partij te retourneren, onder het voorbehoud dat Care-Insight van elk document waarop de werkzaamheden zijn gebaseerd een kopie mag houden, die bestemd is voor de administratie van Care-Insight.
6.3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever heeft Care-Insight vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever alsmede recht op vergoeding van additionele kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, bijvoorbeeld kosten met betrekking tot onderaanneming. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Care-Insight heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Care-Insight bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Care-Insight behoudt bij (tussentijds) opzegging aanspraak op betaling van declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtgever extra kosten met zich brengt, worden deze kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 7 GEHEIMHOUDING
7.1. Care-Insight verbindt zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens waarvan Care-Insight of personen waarvan Care-Insight zich bij de uitvoering van deze Overeenkomst bedient, kennis nemen.
7.2. Behoudens toestemming van de Opdrachtgever is Care-Insight niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever is verstrekt ten behoeve van de uitvoering aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
7.3. Zonder schriftelijke toestemming van Care-Insight zal Opdrachtnemer de inhoud van rapporten, specificaties, adviezen of andere al dan niet schriftelijke gedane uitingen van Care-Insight niet aan derden openbaren, tenzij het bekend maken van de inhoud hiervan aan derden uitdrukkelijk bedoeld is.
7.4. Care-Insight zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

 

ARTIKEL 8 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
8.1. Care-Insight neemt bij het bewerken van geregistreerde persoonsgegevens, die Gebruiker aan Care-Insight heeft verstrekt, de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens – voor zover van belang – in acht. Care-Insight gaat er daarbij vanuit dat Gebruiker deze gegevens op een rechtmatige wijze heeft verkregen en gerechtigd is het verwerken van persoonsgegevens aan Care-Insight als bewerker van deze gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens op te dragen.

 

ARTIKEL 9 INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1. Care-Insight behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten ten aanzien waarvan Care-Insight intellectuele eigendomsrechten geldend kan maken, die zij gebruikt of heeft gebruikt en of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Alle overige intellectuele eigendomsrechten, die reeds voor de datum van de Overeenkomst aan Care-Insight in eigendom toebehoorden blijven aan Care-Insight toebehoren.
9.2. het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Care-Insight, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, of te exploiteren tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Care-Insight. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is het voorgaande van Overeenkomstige toepassing.
9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
10.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, alsmede de volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem aan Care-Insight verstrekte gegevens.
10.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juist en oordeelkundig gebruik van hetgeen door Care-Insight is geleverd. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor derden die in zijn opdracht worden aangetrokken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.
10.3. Ingeval medewerkers van Care-Insight op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos de daarbij redelijkerwijs noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen, zoals een werkruimte met ‘telecomfaciliteiten’.
10.4. Opdrachtgever zal Care-Insight vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Care-Insight daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1. Care-Insight zal uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de samenstelling van adviezen, bestanden, de bestandsbeschrijvingen, gebruikershandleidingen en/of onderdelen daarvan en andere op bestand(en) betrekking hebbende documenten en informatiedragers. De bij de uitvoering van de overeenkomst door Care-Insight in te schakelen personen zullen voldoen aan in redelijkheid te stellen eisen ten aanzien van opleiding, bekwaamheid en ervaring. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Care-Insight tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolkomenheden.
11.2. Ingeval van overmacht is Care-Insight niet aansprakelijk. Indien sprake is van overmacht dient hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te worden gedaan, zulks onder overlegging van de nodige bewijsstukken.
11.3. Ingeval van aansprakelijkheid aan de zijde van Care-Insight blijft deze – onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel – beperkt tot de schade die het rechtstreeks gevolg is van de tekortkomingen van Care-Insight in de uitvoering van de Overeenkomst, derhalve met uitsluiting van alle indirecte schade waaronder bedrijfsschade en voorts ten hoogste tot het bedrag dat in overeenstemming is met de overeengekomen vergoeding voor de verstrekte opdracht, zulks in geval van een zogenaamde opdracht tot een maximum van de vergoeding die de opdrachtgever aan Care-Insight verschuldigd is voor de periode van drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. In alle gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag van 10.000 EUR.
11.4. Care-Insight is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten of nalatigheid van personeel in dienst van de Opdrachtgever, dat is betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst, ook ingeval deze zijdens Care-Insight zijn begeleid of geïnstrueerd, behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
11.5. Iedere vordering op grond van enige aansprakelijkheid aan de zijde van Care-Insight vervalt indien deze niet binnen een termijn van 12 maanden aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter.
11.6. De aansprakelijkheid ontstaat voorts slechts indien de Opdrachtgever Care-Insight schriftelijk en voldoende onderbouwd in kennis stelt van de tekortkoming, zulks uiterlijk binnen 30 dagen na het bekend worden daarvan.
11.7. De aansprakelijkheid van Care-Insight vervalt indien de Opdrachtgever Care-Insight niet in de gelegenheid heeft gesteld haar verzuim te herstellen en haar daartoe een redelijke termijn te vergunnen.
11.8. Een reeks samenhangende schadevoorvallen wordt ten behoeve van het in dit artikel bepaalde beschouwd als één schadegebeurtenis.

 

ARTIKEL 12 ONTBINDING
12.1. Ieder der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden:
a. Ieder der partijen wanneer aan de wederpartij surséance is verleend, dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
b. Ieder der partijen, indien enige overmachtstoestand, drie maanden heeft geduurd.
12.2. Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt bij aangetekend schrijven.

 

ARTIKEL 13 WIJZIGINGEN
13.1. Wijzigingen in de Overeenkomst of aanvullingen daarop – anders dan als gevolg van artikel 4.5 – zijn, zulks met inbegrip van de daaraan verbonden consequenties ten aanzien van prijs en levertijd, slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
13.2. Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig of niet rechtsgeldig mochten zijn of worden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene voorwaarden van kracht. Partijen zullen alsdan ter zake deze bepalingen in onderling overleg tot een nadere regeling komen, zulks met inachtneming van de strekking van de Overeenkomst.
13.3. Ingeval van strijdigheid van bepaling(en) in deze voorwaarden met hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, geniet het gestelde in de schriftelijke Overeenkomst voorrang.

 

ARTIKEL 14 AFLEVERING EN ACCEPTATIE
14.1 Producten van Care-Insight worden geacht te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever na ontvangst en of aflevering ervan bij Opdrachtgever. Tenzij anders is overeengekomen tussen Care-Insight en Opdrachtgever, gaat het risico bij aflevering c.q. na ontvangst van Producten van Care-Insight bij Opdrachtgever over.

 

ARTIKEL 15 INSPECTIE EN RECLAMES
15.1. De Opdrachtgever is verplicht de Producten van Care-Insight (of het functioneren ervan) onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te inspecteren. Indien niet dan wel niet-tijdig wordt gereclameerd als bedoeld in artikel 15.3 dan worden deze Producten geacht te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever.
15.2. Indien partijen zijn overeengekomen dat Care-Insight zal zorgdragen voor installatie van Producten, is opdrachtgever gehouden tijdig en op zijn kosten een veilige en geschikte installatieplaats beschikbaar te stellen en te voorzien van bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten.
15.3. Reclames over de verrichte werkzaamheden, dienen binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van enig gebrek of enig ander onvolledigheid, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan Care-Insight te worden kenbaar gemaakt.
15.4. Na ontdekking van een gebrek is Opdrachtgever verplicht het gebruik, de bewerking, verwerking en installatie (en/of enige andere handeling die hiermee samenhangt)van het (of de) betreffende Product(en) onverwijld te staken.
15.5. Opdrachtgever zal alle door Care-Insight voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Care-Insight in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek te (laten) doen naar de omstandigheden van gebruik, bewerking, verwerking en installatie.
15.6. Reclames als bedoeld in het vorige lid, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

ARTIKEL 16 AFLEVERING EN RISICO
16.1. Het risico gaat van Care-Insight over op Opdrachtgever, zodra de producten van Care-Insight door Opdrachtgever zijn ontvangen c.q. bij Opdrachtgever zijn afgeleverd, tenzij anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 17 LEVERINGSTERMIJNEN
17.1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen beschikbaar te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
17.2. Doordat de opdracht beïnvloed kan worden door diverse factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
17.3. Een Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Care-Insight de Overeenkomst ook niet geheel uitvoert binnen een na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan overeenkomstig artikel 6: 265 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 18 OVERNAME PERSONEEL
18.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers van Care-Insight die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst te (laten) nemen of anderszins opdracht te geven tot het verrichtten van diensten of met deze personen over indiensttreding onderhandelen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Care-Insight.

 

ARTIKEL 19 BOETEBEDING
19.1. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 18 zal Opdrachtgever aan Care-Insight een boete verbeuren waarvan het bedrag overeenkomt met EUR. 60.000 alsmede een boete gelijk aan EUR. 1250 voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door Care-Insight voortduurt, onverminderd het recht van Care-Insight om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 20 VERVALTERMIJN
20.1. Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Care-Insight in verband met het verrichten van werkzaamheden door Care-Insight in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze vervaltermijn gaat in, nadat Care-Insight de opgedragen werkzaamheden heeft verricht.

 

ARTIKEL 21 AFSTAND VAN RECHTEN
21.1. Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in een Overeenkomst door Care-Insight aangegaan met Opdrachtgever zal de rechten en bevoegdheden van Care-Insight onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.

 

ARTIKEL 22 NAWERKING
22.1. De bepalingen van een Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging ervan van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

ARTIKEL 23 FASERING
23.1. Indien partijen zijn overeengekomen dat de aflevering van Producten en/of het verrichten van Diensten door Care-Insight in fasen zal geschieden, is Care-Insight gerechtigd het verrichten van haar prestaties die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

ARTIKEL 24 WIJZIGINGEN IN RECHTSPERSONEN OPDRACHTGEVER
24.1. In geval van verandering van (de zeggenschap in) de rechtspersoon van opdrachtgever, blijft Opdrachtgever onverminderd gebonden aan zijn verplichting uit een Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen. Ingeval van een dergelijke verandering is Opdrachtgever verplicht zulks terstond schriftelijk bekend te maken aan Care-Insight.

 

ARTIKEL 25 UITVOERING DOOR DERDEN
25.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen staat het Care-Insight te allen tijde vrij de uitvoering van de uit hoofde van de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen op te dragen aan een daartoe bekwame derde partij.

 

ARTIKEL 26 GESCHILLEN
26.1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Tilburg.